Thông tin chỉ đạo điều hành


NỔI BẬT

Cùng chuyên mục


Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phan Hoàng Vũ tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Thông báo ý  kiến kết luận của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phan Hoàng Vũ tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Ngày 08/7/2022, tại Hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phan Hoàng Vũ chủ trì Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Thành phần tham dự Hội nghị gồm có: Ban Giám đốc Sở; đại diện lãnh đạo Vườn quốc gia: Mũi Cà Mau; U Minh hạ; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp: Ngọc Hiển, U Minh hạ; Ban Quản lý các dự án: Công trình Nông nghiệp và PTNT, ODA và NGO; đại diện lãnh đạo: Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; đại diện lãnh đạo Đài PTTH, Báo Cà Mau; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố Cà Mau; đại diện lãnh đạo phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng Kinh tế thành phố Cà Mau; Trưởng, Phó trưởng phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; đại diện lãnh đạo Văn phòng Thường trực chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM; Văn phòng IUU; Phóng viên: Đài PTTH, Báo Cà Mau, Cổng TTĐT tỉnh dự và đưa tin. Sau khi nghe Video - Clip báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiện vụ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; ý kiến tham luận, phát biểu của các đại biểu tham dự Hội nghị, ý kiến của các Phó Giám đốc Sở, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phan Hoàng Vũ kết luận, chỉ đạo như sau:

Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại cuộc họp Hội ý Ban Giám đốc Sở tuần 27/2022
Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại cuộc họp Hội ý Ban Giám đốc Sở tuần 27/2022

Vào lúc 08 giờ ngày 27/6/2022, tại Phòng họp A, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cuộc họp Hội ý Ban Giám đốc Sở tuần 27/2022. Thành phần tham dự gồm: Ban Giám đốc Sở; Trưởng phòng: Tổ chức - Hành chính, Kế hoạch - Tài chính, Quản lý Xây dựng công trình. Qua trao đổi thảo luận các thành viên tham dự cuộc họp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phan Hoàng Vũ có ý kiến kết luận như sau:

Thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của đồng chí Châu Công Bằng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai thực hiện kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử tại cuộc họp rà soát các nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)
Thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của đồng chí Châu Công Bằng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai thực hiện kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử tại cuộc họp rà soát các nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)

Ngày 21/6/2022, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì họp rà soát, phân công thực hiện các nội dung theo Thông báo số 2135/TB-VP ngày 20/6/2022 của Văn phòng UBND tỉnh, có ý kiến kết luận, chỉ đạo như sau: